Missie en visie

Missie en Visie

Missie

Het handelen en de acties zijn gericht op het verzorgen van kwalitatief goed eigentijds onderwijs, waarin elke leerling in een veilige en stimulerende omgeving alle kansen krijgt om zijn/ haar talenten verder te ontwikkelen en ze te leren benutten. Elke leerling wordt voorbereid op een volwaardige participatie aan een duurzame samenleving. De stichting zet zich in voor de kansen van kinderen om gelukkig te worden in de wereld van morgen.

De stichting maakt haar missie waar vanuit de katholieke identiteit. Uitgangspunt is het verlossende woord van Jezus Christus. Respect voor de totale schepping loopt er doorheen als de bekende rode draad. Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/ verzorgers.

Visie

Met de missie als fundament en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen komt SBMO tot de volgende visie:

  • Het bestuur verzorgt en faciliteert kwalitatief eigentijds onderwijs en legt daarover verantwoording af. Wij hebben hierbij het katholiek-geloof als bewuste inspiratiebron.
  • Het bestuur creëert een veilige, sfeervolle en uitdagende werk- en leeromgeving waarin structuur geboden wordt en kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
  • Wij werken handelingsgericht en stimuleren kinderen op zo’n manier dat zij optimale resultaten behalen. Wij profileren onszelf als een lerende organisatie.
  • Het bestuur streeft naar een goede samenhang en samenwerking tussen haar scholen volgens het concept VVE. (vroeg- en voorschoolse educatie) Wij bevorderen betrokkenheid en participatie van ouders omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.
  • Het bestuur is tevreden als medewerkers, ouders en leerlingen tevreden zijn over de school en de organisatie.